نوع جديدي از هواپيما

شركت سولارشيپ هواپيماي جديدي ساخته است كه قادر خواهد بود در مناطق دورافتاده و صعب العبور خدمات هوائي ارائه نمايد. اكثر مناطقي كه فاقد جاده هاي عبوري و يا باند فرودگاهي ميباشند ميتوانند از اين خدمات منتفع شوند.

سولارشيپ يك هواپيماي هايبريدي است كه با تركيبي از گاز بويانت و أئروديناميك قادر به پرواز ميباشد. بال اين هواپيما بنحوي طراحي شده است كه هواپيما قادر خواهد بود در يك منطقه و زمين بسيار كوچك ، به اندازه يك زمين فوتبال ، از زمين برخيزد و يا در آن فرود آيد. برروي سطح وسيعي از بدنه اين هواپيما صفحه هاي بزرگ خورشيدي نصب گرديده كه قادر خواهد بود انرژي خورشيد را تبديل به نيروي برق نموده و هواپما را با استفاده از آن انرژي قادر به پرواز نمايد. اين بدانمعني است كه حمل و نقل و دسترسي به مناطق صعب العبور و دورافتاده كه فاقد جاده هاي حمل و نقل ميباشند ، محل هائي كه فاقد فرودگاه هستند و يا امكان دسترسي به سوخت فسيلي براي سوخت رساني غيرممكن يا مشكل باشد ميسر مينمايد. 

 

انتخاب زبان

CA FR BR PT East African Community CD RW BI MG ID IR JPChina