آدرس تماس با ما

آدرس پستي

Solar Ship Inc.
226-366 Adelaide St. E
Toronto, Ontario
Canada
M5A 3X9

 

تلفن 

1-416-368-3336

نمابر (فاكس) 

1-416-366-8869

آدرس ايميل 

info@solarship.com

Twitter

 @SolarShipInc